ประกาศ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถบรรทุก

อ่านเอกสาร

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป