รายละเอียดโปรแกรมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา
• มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
• มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยกว่า 6 เดือน

นิติบุคคล
• จดทะเบียนนิติบุคคล และประกอบกิจการในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ชุด
• เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

ชาวต่างชาติ
• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) อายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 ชุด
• สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ชุด
• เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด

นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 3 ชุด
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 1 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 1 ชุด
• สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน 1 ชุด
(กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 3 ชุด
• งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญา
จ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง, เอกสารรับรองการชำระภาษี (เช่น 50 ทวิ, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ฯลฯ)