การขอเงินมัดจำคืน
การปิดบัญชี เอกสารที่ใช้ในการปิดบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับทำเรื่องหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคาร
จะชำระค่างวดได้อย่างไร ?

บริษัทฯได้เปิดทางเลือกในการชำระเงินค่างวดเช่าซื้อสำหรับลูกค้าได้แก่

  1. ชำระโดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่บริษัทส่งไปให้พร้อมซองสัญญา(ในงวดแรก)ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ครั้งต่อไปบริษัทฯ จะส่งแบบฟอร์มชำระเงินให้พร้อมกับใบเสร็จค่างวด ค่ะ
  2. การชำระโดยใช้บัตรชำระเงิน (บัตร RTN Pay card) ที่ท่านได้รับ โดยบริษัทฯจะจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์ในเดือนแรก ชำระได้ที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอวิส ที่ระบุไว้หลังบัตร ได้ทุกที่ทั่วประเทศ ค่ะ
  3. การชำระค่างวดผ่านหักบัญชีธนาคารธนชาต ท่านสามารถขอใบสมัครเพื่อให้บริษัทฯหักค่างวดจากบัญชีของท่านได้ สนใจสมัครติดต่อ Call-Center 02-431-9000 ค่ะ
  4. ออกเช็คลงวันที่เช็คล่วงหน้าตามกำหนดชำระเงินในแต่ละงวด สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) อย่างน้อย 6 ฉบับ จัดส่งทางไปรษณีลงทะเบียน หรือนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่สำงานใหญ่ของบริษัทฯ ค่ะ
หากเลยวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระได้ถึงเมื่อไหร่?

นับจากวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระอย่างช้าภายใน 3 วัน (รวมวันหยุดทำการ) จะมีค่าปรับล่าช้า ค่ะ

  1. หากชำระภายใน 7 วัน (รวมวันหยุดราชการ) จะไม่เสียค่าใช้จ่ายผิดนัดชำระ แต่ต้องเสียค่าเบี้ยปรับล่าช้าประจำงวด โดยคิดค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ MRR+10 โดยใช้อัตรา MRR ของธนาคารกรุงไทย ค่ะ
  2. หากชำระเกิน 1 งวด 7 วัน (รวมวันหยุดราชการ) จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เช่าซื้อ ที่อยู่ตามแจ้ง และจะเสียค่า ใช้จ่ายผิดนัดชำระประจำงวด 321 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะเสียค่าปรับล่าช้าประจำงวดโดยคิดใน อัตราร้อยละ MRR +10 ของธนาคารกรุงไทย ด้วย ค่ะ
  3. หากชำระเกิน 2 งวด หรือ 34 วัน (รวมวันหยุดราชการ) จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เช่าซื้อ ที่อยู่ตามแจ้ง และส่งหนังสือไปยังผู้ค้ำประกัน (ลงทะเบียน ตอบรับ) และจะเสียค่าใช้จ่ายผิดนัดชำระ ประจำงวด 535 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมถึงค่าปรับล่าช้าประจำงวดโดยคิดในอัตราร้อยละ MRR +10 ของธนาคารกรุงไทย อีกด้วย ค่ะ
  4. หากชำระเกิน 3 งวด หรือ 65 วัน (รวมวันหยุดราชการ) จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ที่อยู่ตามแจ้ง แบบ ลงทะเบียน ตอบรับ และจะเสียค่าใช้จ่ายบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2889 บ.(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวมถึงค่าปรับล่าช้าประจำงวดโดยคิดในอัตราร้อยละ MRR +10 ของธนาคารกรุงไทย อีกด้วย ค่ะ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสารต้องทำอย่างไร ?

ถ้าต้องการปิดบัญชีล่วงหน้าต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าที่ต้องการปิดบัญชีจะต้องทราบยอดที่จะปิดบัญชี โดยโทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่Call-Center
02-431-9000 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดปิดบัญชีให้เป็นยอดปิดบัญชีที่มีส่วนลด และมีค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์
แล้วเรียบร้อย ลูกค้านำยอดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปจ่ายเงินที่ธนาคารเหมือนกับที่ไปจ่ายค่างวดได้เลยค่ะ
ทางบริษัทฯจัดส่งเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร เมื่อทางลูกค้าได้รับแล้ว ในเอกสาร
จะมีรายละเอียดชี้แจง ซึ่งลูกค้าต้องเซ็นต์ชื่อในเอกสารตามที่ กากบาทไว้ 3 ตำแหน่ง (หนังสือมอบอำนาจ 1 ตำแหน่ง
แบบคำขอโอน 2 ตำแหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาป้ายภาษี ,สัญญาเช่าซื้อตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารที่ลูกค้า
ส่งมาครบถ้วนแล้วทางบริษัทฯจะจัดส่งชุดโอนไปโอนที่ขนส่ง เมือทางบริษัทฯได้เล่มกับมาแล้วจะจัดส่งให้
ทางลูกค้าตามที่อยู่จัดส่งเอกสารค่ะ

กรณีที่ลูกค้าสั่งจ่ายเป็นเช็คแล้วเช็คที่ส่งให้ทางบริษัทหมด ?

ทางบริษัทฯ จะมีการติดต่อไปยัง ลุกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเช็ค ก่อนหมด 2 เดือนเพื่อให้ทางลูกค้า เขียนเช็คส่งเข้ามาเพิ่ม

เรื่องใบเสร็จ / ใบแจ้งหนี้ /เอกสารต่างๆทีส่งไปไม่ได้รับ จะทำอย่างไร ?

ให้ติดต่อมายัง บริษัทฯเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ที่ให้ไว้ ถูกต้องตรงกับทางบริษัทฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ยังไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบ หรือไม่

แบบฟอร์มใบชำระค่างวดที่ส่งไปพร้อมใบเสร็จค่างวด ถึงมีแจ้งแค่ค่าปรับล่าช้าทำไมไม่แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ใบเสร็จเป็นเอกสารยื่นยันการรับเงินค่างวด ไม่ใช่เป็นใบแจ้งหนี้ เลยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆแจ้งไป

กรณี ไม่ได้รับ เอกสารสัญญาเช่าซื้อ , Pay-in ,การ์ดชำระ,ป้ายภาษี ทำอย่างไร ?

กรุณาติดต่อมายัง Call-Center 02-4319000 เพื่อตอบคำตามและแก้ไขต่อไป

กรณีเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้รับสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถดังกล่าว

ติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพื่อติดตามผล และประสานงานต่อไป

Statement คืออะไร? ถ้าต้องการขอทำอย่างไร?

Statement หมายถึง รายการเคลื่อนไหวของบัญชี ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินบัญชี การขอเอกสารนี้ จะขอในกรณีใช้เป็นหลักฐานทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน อาทิเช่น การขอสินเชื่อต่างๆ, ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ
แจ้งเอกสารในการดำเนินเรื่อง

การขอหนังสื่อยืนยันยอดหนี้เช่าซื้อ สามารถทำได้ดังนี้

1. กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล ให้นำส่งหนังสือรับรองบริษัทฯหน้าแรก หรือจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ โดยระบุ
– ชื่อบริษัทฯ, เลขที่สัญญา, หรือทะเบียนรถยนต์ ,เบอร์โทรสารเพื่อส่งกลับ
– พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัทฯ
2. กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ให้สำเนาบัตรประชาชนแจ้งความประสงค์ ในการขอเอกสาร โดยระบุ
– ชื่อ-สกุลของผู้เช้าซื้อ, เลขที่สัญญา, หรือทะเบียนรถยนต์, เบอร์โทรสารเพื่อส่งกลับ
– พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
– กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแนบมาด้วย
3. นำส่งมายังฝ่ายบัญชีโดยผ่านทางไปรษณีย์ หรือ Fax. 02-431-9595
4. บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่านผ่านทางไปรษณีย์หรือทางเครื่องโทรสารที่ท่านระบุ

กรณีลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อหาย และต้องการขอคัดสัญญา เรามีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้?
เอกสารสำหรับการขอคัดสัญญาเช่าซื้อ
สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
1. ใบแจ้งความ (ตัวจริง) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1. ใบแจ้งความ (ตัวจริง) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2. หนังสือรับรองบริษัทฯ (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ประทับตราบริษัท)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการคัดสัญญา 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ)
5. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 5. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการคัดสัญญา
6. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการคัดสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าคัดสัญญา 100 บาท
2. ค่าจัดส่ง (EMS) 200 บาท
*** ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ***
การจัดส่งสัญญาเช่าซื้อ ใช้ระยะไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับซองเอกสารสัญญาจากอำนายสินเชื่อ

กรณีใบเสร็จค่ามัดจำตัวจริงสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

กรณีใบเสร็จค่ามัดจำตัวจริงสูญหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งความหาย แล้วใช้ใบแจ้งความ ตัวจริง แทนใบเสร็จค่ามัดจำ และลูกค้าจะต้องรอ 2 เดือน ในการคืนเงินค่ามัดจำ นับแต่วันที่แจ้งความ

การขอยืมเล่มทะเบียนเพื่อดำเนินการโอนเองมีกำหนดระยะเวลากี่วัน?

2. กรณียืมเล่มทะเบียนปิดบัญชี ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่ประทับตราในใบเสร็จค่ามัดจำ หากเกินกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี

ถ้าต้องการหักผ่านบัญชีต้องทำอย่างไร ?

ทั้งนี้ทางบริษัทสามารถให้ลูกค้าหักผ่านบัญชีของธนาคารธนชาตได้(เท่านั้น)
ขั้นตอนการดำเนินการ :
5.1 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท/ครั้ง ทั้งลูกค้าสำนักงานใหญ่และสาขา (ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี)
5.2 ทาง Agent แจ้งข้อมูลเบื้องต้น โดยการแจ้งเอกสารในการทำเรื่อง และส่งเอกสารใบหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก ผ่านทาง Fax และ E-mail
5.3 แจ้งให้ลูกค้าส่งเอกสารกลับถึงเจ้าหน้าที่ทำเรื่องโดยตรง เพื่อตรวจสอบเอกสาร
5.4 ในกรณีที่เอกสารขาด ,ไม่ครบ หรือมีปัญหา เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องจะโทรแจ้งลูกค้า
5.5 เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการส่งเรื่องให้กับทางฝ่ายการเงิน
5.6 ระยะเวลาทราบผลหลังจากแผนกการเงินได้รับเอกสารเรียบร้อย จะส่งไปยังธนาคารธนชาติเพื่อทำการตรวจสอบรายเซ็น เมื่อธนาคารอนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่การเงินโทรไปแจ้งรายละเอียดกับลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน