นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการเงิน

• ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
• งบการเงิน
• คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
• รายงานประจำปี
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
• ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รายละเอียด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

• ผู้ถือหุ้นหลัก
• ประชุมผู้ถือหุ้น
• นโยบายการจ่ายปันผล
• ข้อบังคับของบริษัท
รายละเอียด

เอกสารเผยแพร่

1 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 มี.ค. 2558 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์
4 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไข)

กิจกรรม

การกำกับดูแลกิจการ

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

• จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

77/35 – 36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-431-9000 FAX. 02-431-9099 E-mail : irthani@thani.co.th