นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในส่วนของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกรอบที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการของบริษัท โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความสุจริตเยี่ยงมืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้

กิจกรรม “ราชธานี มอบทุน มอบใจ เพื่อน้อง”

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญ และมองเห็นอนาคตของเด็กๆในชุมชน โดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ได้บริจาคเงินเพื่อปรับพื้นบริเวณสนามเด็กเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ให้กับบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และส่งมอบสถานที่ให้กับทาง รศ.ดร.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยพิติศาสตร์ (ประธานมูลนิธิฯ)

โครงการ “Cleaning Day”

พุทธมณฑลสาย 4 ในปัจจุบัน ปริมาณขยะ เป็นปัญหาที่มีการสั่งสมมาเป็นเวลานานและต้องได้รับการแก้ไขจากทุก ๆ ฝ่าย  เนื่องจากในชีวิตประจำวันของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้สร้างมลพิษทางขยะเป็นจำนวนมาก  ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานที่  ดังนั้นบริษัทจึงเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรับผิดชอบในผลของพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงเสียสละรับผิดชอบในผลของการกระทำของผู้อื่น นำโดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงาน  และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบริเวณพุทธมณฑลสาย 4 ให้สะอาด ปราศจากขยะ