นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่ง ผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย

เครื่องหมายรับรองสมาชิก CAC

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการกำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” และมาตรการ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือปฏิบัติ ทำให้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งสิ้น 11 บริษัท

การดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ได้แก่

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธนชาตทั้ง 11 บริษัท โดยกำหนดความหมายของคำว่า คอร์รัปชั่นและรูปแบบการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน มีสาระสำคัญว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และให้ผู้บริหารของกลุ่มธนชาตมีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

กำหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลักองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 • Customer Focus: ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • Collaboration: มีการทำงานเป็นทีม
 • Commitment: ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • Spirit: ทุ่มเทในการทำงาน
 • Integrity: ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • Professional: มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และมีการติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น” ถือเป็นเรื่องที่กลุ่มธนชาต ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่นได้โดยง่าย จึงได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมขั้นตอน การปฏิบัติและการควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งการกระทำที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ

เพื่อให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการเฉพาะ และกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลภายนอกและพนักงานภายในบริษัท ที่พบเห็นเหตุสงสัย ที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้การกระทำนั้นจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาส ทางธุรกิจก็ตาม

 • จัดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น สารจากกรรมการผู้จัดการถึงพนักงาน เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดอบรมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงหัวข้อ “Anti-Corruption for Executives” การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ การจัดทำแบบประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นประจำทุก 6 เดือน เป็นต้น

เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดเป็นแผนงานประจำปี

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จึงได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัทดังนี้

 • Website : www.ratchthani.com เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น)
 • แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
 • แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบ
 • แจ้งผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งเบาะแส