งบการเงิน

ดาวโหลด pdf

2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

2564

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2563

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบปี

2562

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2561

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2560

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2559

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2557

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวโหลดเอกสาร pdf

2562

19 ก.พ. 2563 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)

20 ม.ค. 2563 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนตรวจสอบ)

7 พ.ย. 2562 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (สอบทาน)

18 ต.ค. 2562 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ก่อนสอบทาน)

14 ส.ค. 2562 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สอบทาน)

19 ก.ค.2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ก่อนสอบทาน)

7 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (สอบทาน)

18 เม.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (ก่อนสอบทาน)

2561

20 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบ)

21 ม.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)

13 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทาน)

17 ต.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)

14 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (สอบทาน)

18 ก.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)

10 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (สอบทาน)

19 เม.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (ก่อนสอบทาน)

2560

19 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ตรวจสอบ)

19 ม.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ก่อนตรวจสอบ)

14 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (สอบทาน)

18 ต.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (ก่อนสอบทาน)

15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (สอบทาน)

18 ก.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ก่อนสอบทาน)

11 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 (สอบทาน)

19 เม.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 (ก่อนสอบทาน)

2559

21 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ตรวจสอบ)

18 ม.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ก่อนตรวจสอบ)

14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (สอบทาน)

17 ต.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (ก่อนสอบทาน)

15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (สอบทาน)

15 ก.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 2559 (ก่อนสอบทาน)

9 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 (สอบทาน)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์