งบการเงิน

ดาวโหลด pdf

2562

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

2561

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2560

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2559

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

2557

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รายปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวโหลดเอกสาร pdf

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์