นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร โดยในปี 2562 พอร์ตสินเชื่อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเน้นตลาดสินเชื่อรถบรรทุกทั้งใหม่และเก่าเป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อรถบรรทุกประมาณร้อยละ 65 และสินเชื่อรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่นประมาณร้อยละ 35 ของสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการให้สินเชื่อซึ่งจะคำนึงถึงผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อเป็นสำคัญ เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ประวัติความเป็นมาบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด” ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกับที่บริษัทเปิดดำเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำดับ

ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อย โดยผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง และการให้สินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์มาเพื่อจำหน่ายหรือที่เรียกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการให้สินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 บริษัทได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไป เนื่องจากการให้สินเชื่อดังกล่าวในปีที่ผ่านมานั้นเป็นกลไกของการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทำเพื่อเป็นธุรกิจ หรือเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2543 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อติดตามข้อมูลตลาดสินเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทมีสายงานการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยู่ตามสถานที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท

พัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

2545

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 และได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือนสิงหาคม และได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545

2549

หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ้นกับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 39.76 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วนั้น ได้แต่งตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน

2553

หลังจากธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหุ้นบริษัทร้อยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2554

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจำนวน 874,973,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2557

บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาตรวม 10 บริษัท จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2558

บริษัทได้รับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559

บริษัทได้รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน” ประจำปี 2559 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าชิงรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเพิ่มเติม ในพิธีมอบรางวัล “SET Award 2016” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  และได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร จากที่ระดับ “BBB+” เป็น “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

2560

บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์กรประกอบของดัชนี SET100 (SET100 Index) และ ดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) สำหรับปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคงประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินได้อย่างครบวงจรเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

2562

บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 (SET 100 Index) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน สัมพันธ์กับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) อีกทั้งได้รับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินอื่น และบริการแบบครบวงจร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความชำนาญ เพื่อความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในอาชีพ รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า และให้ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)

เพื่อให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดค่านิยมขององค์กร “C3 SIP (ซี สามสิบ)” เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ได้แก่

Customer Focus

ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Collaboration

ร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม

Commitment

มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน

Spirit

มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน

Integrity

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Professional

มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

กรรมการ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการ

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

กรรมการ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

กรรมการ

นายสรศักย์ ชยารักษ์

กรรมการ

ดร. ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล สติมานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวราวุธ วราภรณ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดร. นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3 นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการ
4 นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5 นายจตุภัทร  หนูแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6 นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการอาวุโส

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

77/35 – 36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 โทร. 02-431-9000 โทรสาร. 02-431-9099 Email : irthani@thani.co.th