นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ในปี 2564 บริษัทยังคงเน้นตลาดสินเชื่อรถบรรทุกทั้งใหม่และเก่าเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนสินเชื่อรถบรรทุกประมาณร้อยละ 65 และสินเชื่อรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่นประมาณร้อยละ 35 ของสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการให้สินเชื่อซึ่งจะคำนึงถึงผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อเป็นสำคัญ เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ประวัติความเป็นมาบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เก่า ทั้งการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อยและการให้สินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan) ต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าของบริษัทเรื่อยมา โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกับที่บริษัทเปิดดำเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำดับ

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยังตลาดรถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก รถบรรทุก เป็นต้น รวมถึงตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก่า นอกจากการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจำปี การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่บริษัทอีกด้วย

พัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

2545

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 และได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545

2546

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการรับชำระค่างวดและค่าบริการต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ ATM เพื่อเป็นทางเลือกในการชำระที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และในปีเดียวกันนั้น บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB”

2547

บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) เพื่อใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ เพื่อสกัดกั้นการให้สินเชื่อกับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

2549

บริษัทเปิดสำนักสาขาในรูปของศูนย์บริการเช่าซื้อจำนวน 1 สาขา ที่วงแหวนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการสมัครใช้บริการสินเชื่อและต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

2550

บริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อสู่พื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ

2551

บริษัทขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคต่างๆ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขานครราชสีมา สาขาขอนแก่น สาขาระยอง สาขาพิษณุโลก และสาขาราชบุรี แต่ได้ปิดทำการสาขาราชบุรีในเวลาต่อมาและในปีเดียวกันนั้น บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลิสซิ่งกับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล ทั้งในรูปแบบสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นรถยนต์ใช้แล้วราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

2553

บริษัทขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ภาคใต้ 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี

2554

บริษัทขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ภาคเหนือ 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย

2555

บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จากที่ระดับ “BBB” เป็น “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

2556

บริษัทขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี

2557

บริษัทขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคต่างๆ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาหาดใหญ่ และสาขานครสวรรค์

2559

บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จากที่ระดับ “BBB+” เป็น “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

2561

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทจัดตั้ง บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“RTN”) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท และเพิ่มเป็น 4,000,000 บาท แบ่งเป็น 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนใน RTN โดยการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2563

พฤษภาคม

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก

กันยายน

บริษัทผ่านการรับรองขอต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption : CAC) พร้อมกับบริษัทในกลุ่มธนชาต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

พฤศจิกายน

บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

 

2564

พฤษภาคม

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด

พฤศจิกายน

บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินอื่น และบริการแบบครบวงจร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อพนักงาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความชำนาญอย่างมืออาชีพ รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงให้ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

พันธกิจต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคม และร่วมพัฒนาประเทศ

พันธกิจต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)

Customer Focus

ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

Collaboration

ร่วมมือ ร่วมใจ ทำงานเป็นทีม

Commitment

ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน

Spirit

มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน

Integrity

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Professional

มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

กรรมการ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการ

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

กรรมการ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

กรรมการ

นายสรศักย์ ชยารักษ์

กรรมการ

ดร. ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล สติมานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวราวุธ วราภรณ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดร. นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ
3 นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อกิจการสาขาและสายงานสินเชื่อและการตลาด
4 นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชื่อ
5 นายจตุภัทร  หนูแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
6 นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

77/35 – 36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 โทร. 02-431-9000 โทรสาร. 02-431-9099 Email : irthani@thani.co.th