รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี  2555 มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกรรมการผู้จัดการ รวมถึงจัดทำนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

  1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
  2. นายวราวุธ วราภรณ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
  3. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง โดยได้ดำเนินการสำคัญดังต่อไปนี้

  • พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
  • พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าสำหรับปี 2558กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน