รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

1.นายสุวิทย์           อรุณานนท์ชัย           (กรรมการอิสระ)                   ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

2.นายวราวุธ         วราภรณ์                   (กรรมการอิสระ)                   ดำรงตำแหน่ง  กรรมการ

3.นายอนุวัติร์         เหลืองทวีกุล              (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)      ดำรงตำแหน่ง  กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 3 ครั้ง โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปดังต่อไปนี้

  • พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย
  • เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด

  • ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
  • กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
  • ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับภาวะตลาด
  • ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Board Skill Matrix รวมถึงความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2562 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน