รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

 1. ดร.ถกล นันธิราภากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 3. นายวราวุธ วราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 4. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 5. นายสุรพล สติมานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ดำรงเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยทำการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รับฟังคำชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง จะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

 • ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งได้สนับสนุนการนำมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้แนวทางไว้

 • ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรโดยได้พิจารณาและนำเสนอปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท

 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

 • รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการดูแลให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินได้อย่างเป็นอิสระ และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ