รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย นายวราวุธ วราภรณ์ ดร.นารี บุญธีรวร และนายสุรพล  สติมานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยทำการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รับฟังคำชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง จะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งได้สนับสนุนการนำมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดหรือให้แนวทางไว้

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรโดยรวมและได้พิจารณาและนำเสนอปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการดูแลให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ