รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะร่วมกันทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกรอบให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ และถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2562 เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล

ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล