รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะร่วมกันทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งได้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวาระหนึ่งในการประชุมปกติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพจากโครงการสำรวจกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 2557 และ 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” และในปี 2558 บริษัทยังได้รับการประเมินแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับสูงสุด คือ “ระดับ 5” ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล