รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ เป็นกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อพิจารณาบริหารและจัดการในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปโดยรวมได้ดังนี้

  • กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี รวมถึงถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้ทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามผลเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
  • ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  • พิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
  • พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือเพื่อพิจารณาต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้สามารถดำเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรวมถึงให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ประธานคณะกรรมการบริหาร