รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงสารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลและการนำเสนอทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และการใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและการตรวจสอบภายในสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของกิจการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการผู้จัดการ