รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผยข้อมูลและการนำเสนองบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้น ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการผู้จัดการ