รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย อีกฐานะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนายวิรัตน์  ชินประพินพร และนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการความบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจธุรกิจ ทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยังรวมถึงการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย  และแนวทางการความบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นวงกว้าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อันจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง