รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบายการความบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านอื่นๆ การจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพื่อให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และรวมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการความบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว อีกทั้งในส่วนของเศรษฐกิจไทยที่การส่งออกลดลงรวมถึงความยังคงไม่มั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน เป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมารวมถึงยังคงต่อเนื่องไปในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายข้างต้นอย่างรัดกุมและครอบคลุมในทุกความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้แรงกดดันดังกล่าว อันจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องต่อไป

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง