สารจากคณะกรรมการ

ปี 2563 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะหดตัวลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้สามารถดำเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อนำเงินที่ได้มาทำการบริหารโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทได้รับเงินจำนวนกว่า 1,887 ล้านบาท และนำเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจำนวน 1,860.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.27 โดยลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินคงเหลืออยู่ที่ 46,751.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.94 โดยมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงและยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงมีการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าว ผ่านมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

สำหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และยังคงให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social & Governance : ESG) อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท