สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง แต่ยังคงมีการฟื้นตัวและชะลอตัวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค  โดยเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยประกอบกับอัตราการว่างงานลดลง  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้น  ในส่วนเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวต่อไป

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการขยายตัวร้อยละ 2.8 ฟื้นตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.8 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการขยายตัวแต่เป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนของภาคเอกชนกลับลดลงร้อยละ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจจีน ยังคงมีความเปราะบางและไม่แน่นอน ส่งผลให้การส่งออกลดลงร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจในประเทศและอาจส่งผลต่อเนื่องต่อไป

สำหรับบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวที่ลดลงเช่นกัน จากภาพรวมผลการดำเนินการประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 748.66 ล้านบาท ซึ่งจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยังคงเน้นความระมัดระวังการควบคุมการให้สินเชื่อที่รัดกุม ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่ายังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง รวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงต้องเฝ้าติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

โอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานภายใต้ความท้าทายต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ความระมัดระวังและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการบริษัท