ผู้ถือหุ้นหลัก

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ
1. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 1,968,689,250 65.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,041,392 3.31
3. นายเจริญสุข กิจอิทธิ 74,571,647 2.47
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 54,002,400 1.79
5. นายภมร พลเทพ 50,250,000 1.66
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 42,671,700 1.41
7. นางเนาวนารถ จามรมาน 32,300,000 1.07
8. นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 17,600,000 0.58
9. นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ 15,588,045 0.52
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 13,441,275 0.45
11 อื่นๆ 651,127,972 21.56
  รวม 3,020,283,681 100.00
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557  โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 402.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.09 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิ

ข้อบังคับของบริษัท