ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด 3,193,478,833 56.39
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 213,361,588 3.77
2 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 317,233,091 5.60
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185,992,720 3.28
4 นายเจริญสุข กิจอิทธิ 154,821,837 2.73
นางจิตราภรณ์ กิจอิทธิ 3,368,464 0.06
5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 78,667,687 1.39
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 57,073,100 1.01
7 นางเนาวนารถ จามรมาน 46,000,000 0.81
8 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 35,526,598 0.63
9 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2)
โดย บลจ.บางกอกแคปปิตอล จำกัด
28,369,000 0.50
10 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,000,000 0.46
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1,323,135,281 23.37
รวมทั้งสิ้น 5,663,028,199 100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,226,144,919 92.29
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 436,883,280 7.71

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00% โดยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)

(2) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็น Nominee Accounts ที่ถือหุ้นโดย NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY, L.P.

(3) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 6 เป็น Nominee Accounts ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

(5) กลุ่มทุนธนชาต ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีส่วนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(6) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561* ปี 2560
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 1,849,703,703 1,640,754,904 1,125,812,903
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท) 1,963,564,460** 1,640,707,432**
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 3,775,353,450 3,020,283,681 2,416,227,209
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.25
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.32 0.29 0.03
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32 0.54 0.28
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,208,113,104 1,630,953,188 676,543,618
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

65.31 99.40 60.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

61.53 99.40

หมายเหตุ :  (*) ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 100 การแสดงข้อมูลทางการเงิน ในปี 2561 และ 2562 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม

(**) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

สำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายแก่บริษัทนั้น บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเมื่อไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารการเพิ่มทุน (RO)