ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด  3,155,950,533 55.73
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  176,985,388 3.13
2 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED  317,233,091 5.60
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  190,710,639 3.37
4 นายเจริญสุข กิจอิทธิ  154,821,837 2.73
5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  89,736,087 1.58
6 นางเนาวนารถ จามรมาน  75,000,000 1.32
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  64,429,600 1.14
8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส  36,684,100 0.65
9 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ  35,426,598 0.63
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 30,837,606 0.54
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1,335,212,720 23.58
รวมทั้งสิ้น 5,663,028,199 100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,158,902,482 91.10
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 504,125,717 8.90

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00% โดยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)

(2) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 และ 7 เป็น Nominee Accounts ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

(3) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) กลุ่มทุนธนชาต ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีส่วนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(5) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561* ปี 2560
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 1,849,703,703 1,640,754,904 1,125,812,903
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท) 1,963,564,460** 1,640,707,432**
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 3,775,353,450 3,020,283,681 2,416,227,209
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.25
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.32 0.29 0.03
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32 0.54 0.28
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,208,113,104 1,630,953,188 676,543,618
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

65.31 99.40 60.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

61.53 99.40

หมายเหตุ :  (*) ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 100 การแสดงข้อมูลทางการเงิน ในปี 2561 และ 2562 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม

(**) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

สำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายแก่บริษัทนั้น บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเมื่อไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารการเพิ่มทุน (RO)