ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

เพื่อส่งเสริมให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดดังต่อไปนี้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558