การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ตามที่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงมีแนวทางในการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม Link ด้านล่างดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท