การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ตามที่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงมีแนวทางในการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม Link ด้านล่างดังต่อไปนี้