การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีแนวทางให้บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม (ซึ่งบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561)

โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม Link ด้านล่างดังต่อไปนี้