การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีแนวทางให้บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม (ซึ่งบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562)

โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม Link ด้านล่างดังต่อไปนี้