ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี 2563

13 ส.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เพิ่ม Template)

21 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์

20 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

10 ก.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

10 มิ.ย.2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

26 พ.ค.2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

13 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2 เม.ย.2563 ชี้แจงประเด็นราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลง

31 มี.ค.2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

19 มี.ค.2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

17 มี.ค.2563 แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 ก.พ.2563 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์

19 ก.พ.2563 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

19 ก.พ.2563 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

14 ก.พ.2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน

14 ม.ค.2563 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

6 ม.ค.2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปี 2562

3 ธ.ค.2562 ชี้แจงข่าวสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต

1 ต.ค.2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

9 ต.ค.2562 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

30 ส.ค.2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562

23 ส.ค.2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

20 ส.ค.2562 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562

13 ส.ค.2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO-ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

13 ก.ค.2562 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

3 ก.ค.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562 (แก้ไข)

2 ก.ค.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562

1 ก.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก

7 พ.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

12 เม.ย.2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

2 เม.ย.2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1 มี.ค.2562 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์

20 ก.พ.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)

20 ก.พ.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถิหุ้น ประจำปี 2562

20 ก.พ.2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

16 ม.ค.2562 แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2 ม.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก

อันดับความน่าเชื่อถือ

ดาวโหลดเอกสาร pdf

กิจกรรม OPPORTUNITY DAY

Quarter Date Time Link
3/2557 06/11/2014 13:00-14:00  
3/2556 05/11/2013 13:15-14:30  
2/2556 06/08/2012 13:15-14:30  
1/2556 31/05/2012 14:45-16:00  
4/2555 25/03/2012 10:45-12:15  

ดาวโหลดเอกสาร pdf