ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี 2565

11 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 2565 แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

11 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

11 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

18 เม.ย. 2565  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

5 เม.ย. 2565  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5 เม.ย. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

4 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

17 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

17 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

17 ก.พ.2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

17 ก.พ.2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

5 ม.ค. 2565 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปี 2564

12 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

30 ก.ย. 2564 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

10 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

10 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

06 ส.ค. 2564 แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

13 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

13 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

20 เม.ย. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

08 เม.ย. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

08 เม.ย. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

01 เม.ย. 2564 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

08 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

28 ม.ค. 2564 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

21 ม.ค. 2564 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

05 ม.ค. 2564 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปี 2563

03 ธ.ค. 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2564

11 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

11 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

20 ต.ค. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ THANI เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2563

16 ต.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

14 ต.ค. 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

06 ต.ค. 2563 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

30 ก.ย. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

03 ก.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

25 ส.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

14 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

13 ส.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เพิ่ม Template)

21 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์

20 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

10 ก.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

10 มิ.ย.2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

26 พ.ค.2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

13 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2 เม.ย.2563 ชี้แจงประเด็นราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลง

31 มี.ค.2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

19 มี.ค.2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

17 มี.ค.2563 แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 ก.พ.2563 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์

19 ก.พ.2563 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

19 ก.พ.2563 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

14 ก.พ.2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน

14 ม.ค.2563 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

6 ม.ค.2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปี 2562

3 ธ.ค.2562 ชี้แจงข่าวสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต

1 ต.ค.2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

9 ต.ค.2562 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

30 ส.ค.2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562

23 ส.ค.2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

20 ส.ค.2562 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562

13 ส.ค.2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO-ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

13 ก.ค.2562 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

3 ก.ค.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562 (แก้ไข)

2 ก.ค.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562

1 ก.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก

7 พ.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

12 เม.ย.2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

2 เม.ย.2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1 มี.ค.2562 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์

20 ก.พ.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)

20 ก.พ.2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถิหุ้น ประจำปี 2562

20 ก.พ.2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

16 ม.ค.2562 แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2 ม.ค.2562 แจ้งกรรมการลาออก

อันดับความน่าเชื่อถือ

ดาวโหลดเอกสาร pdf

กิจกรรม OPPORTUNITY DAY

Quarter Date Time Link
3/2557 06/11/2014 13:00-14:00  
3/2556 05/11/2013 13:15-14:30  
2/2556 06/08/2012 13:15-14:30  
1/2556 31/05/2012 14:45-16:00  
4/2555 25/03/2012 10:45-12:15  

ดาวโหลดเอกสาร pdf