การต่อภาษี

ประเภทรถที่บริษัทดำเนินการต่อภาษีให้

 • รถประเภท รย.1 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)
 • รถประเภท รย.2 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน)
 • รถประเภท รย.3 (รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล)
 • รถประเภท รย.12 (จักรยานยนต์)

หมายเหตุ : รถบรรทุก รถแท็กซี่ รถแทรคเตอร์ รถแม็คโคร รถเครน ฯลฯ ทางบริษัทฯไม่รับต่อภาษี

เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษี

 1. ส่วนท้ายพรบ. / สำเนาหน้าตารางพรบ. (ทั้งฉบับ)
 2. ใบตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ในกรณี ดังนี้
  • รถยนต์จดทะเบียนเกิน 7 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียน)
  • รถจักรยานยนต์จดทะเบียนเกิน 5 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียน)
  • รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ภาษีขาดต่อครบ 2 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการต่อภาษี

การดำเนินการคัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และทำป้ายทะเบียนรถ

ประเภทรถ  :  รถยนต์ / รถกระบะ / รถจักรยานยนต์ รถตู้ (ทะเบียนกรุงเทพ)

รายการ เอกสารที่ต้องใช้ ค่าบริการ ค่าจัดส่ง ระยะเวลาดำเนินการ
คัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

บุคคลธรรมดา

– หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (ระบุสถานที่ทำป้ายสูญหาย)
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียน 1 ชุด

นิติบุคคล

– หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (ระบุสถานที่ทำป้ายสูญหาย)
– หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียน 1 ชุด

400 15 วัน
ทำแผ่นป้ายทะเบียรถ

บุคคลธรรมดา

– หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (ระบุสถานที่ทำป้ายสูญหาย)
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียน 1 ชุด

นิติบุคคล

– หนังสือมอบอำนาจ 1ชุด (ระบุสถานที่ทำป้ายสูญหาย)
– หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียน 1 ชุด

ป้ายธรรมดา
1 แผ่น = 500 บาท
2 แผ่น = 700 บาท
ป้ายกราฟฟิค
1 แผ่น = 1,000 บาท
2 แผ่น = 1,800 บาท
200 15 วัน
รอรับป้าย 15 วันทำการ
*รถจักรยานยนต์
รอรับป้าย 30 วันทำการ

การดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์,เปลี่ยนสี,ติดตั้งแก๊ส (LPG/NGV)และเปลี่ยนลักษณะรถ

รายการ เอกสารที่ต้องใช้ ค่าบริการ ค่าจัดส่ง ระยะเวลาดำเนินการ
เปลี่ยนเครื่องยนต์

บุคคลธรรมดา

-ใบแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์
-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

นิติบุคคล

-ใบแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์
-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

1,500 15 วัน
เปลี่ยนสีรถ

บุคคลธรรมดา

-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

นิติบุคคล

-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

1,500 15 วัน
ติดตั้งหลังคา (เปลี่ยนแปลงลักษณะรถ)

บุคคลธรรมดา

-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

นิติบุคคล

-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

2,000 15 วัน
ติดตั้งแก๊ส LPG/NGV

บุคคลธรรมดา

-หนังสือรับรองการติดตั้งแก๊ส
ออกโดยวิศวกร (LPG/NGV)
-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

นิติบุคคล

-หนังสือรับรองการติดตั้งแก๊ส ออกโดยวิศวกร (LPG/NGV)
-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
-หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียน 1 ชุด
-เลขถังรถ 2 ชุด
-เลขเครื่อง 2 ชุด
-นัดตรวจรถที่ขนส่งบางขุนเทียน

2,000 15 วัน

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าดำเนินการเอง (เปลี่ยนเครื่องยนต์ , เปลี่ยนสีรถ , ติดตั้งหลังคา  , เปลี่ยนแปลงลักษณะรถ , ติดตั้งแก๊ส (LPG/NGV)) ลูกค้าสามารถใช้สำเนารถดำเนินการเองได้ที่ขนส่ง (ทุกพื้นที่) เมื่อดำเนินการเสร็จ ลูกค้าต้องส่งเอกสารรับรองจากขนส่งกลับมาที่บริษัทฯ พร้อมชำระค่าปรับสมุด 300 บาท

การยืมเล่มทะเบียน

เอกสารการยืมเล่มทะเบียน
สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
1.ใบยืมเล่มทะเบียน 1.ใบยืมเล่มทะเบียน
2.ใบแจงยืมเล่มทะเบียน 2.ใบแจงยืมเล่มทะเบียน
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตรา
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 4.สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนา pay in 5.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนา pay in

เงื่อนไขการยืมเล่มทะเบียน

 • ลูกค้าจะต้องไม่ค้างชำระค่างวด
 • กรณีที่ลูกค้าที่ลูกค้าจัดเช่าซื้อเข้ามาใหม่ จะต้องชำระค่างวดอย่างน้อย 1 งวดก่อน
 • การเปลี่ยน/สลับเลข ลูกค้าจะต้องมีเลขทะเบียนที่ต้องการจะเปลี่ยน/สลับเลข ไว้แล้ว
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอจองเลขทะเบียนรถได้ที่กรมการขนส่งทางบก (กรมใหญ่)
  ที่อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 02-2718888 dlt.go.th
 • กรณียืมเล่มทะเบียนที่ต้องขอใบอนุมัติจาก manager ก่อนทำเรื่องยืมเล่มทะเบียน
 • การนำรถออกไปวิ่งงานนอกราชอาณาจักร (ทำตัวT เฉพาะรถบรรทุก)
 • การนำรถไปท่องเที่ยวนอกราชอาณาจักร (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)
 • การเปลี่ยนประเภทรถจากป้ายทะเบียนสีดำ เป็น ป้ายทะเบียนสีเหลือง (รถตู้)
 • การเปลี่ยน/สลับเลข ในกรณีที่นำเลขทะเบียนสวยออก
 • การเปลี่ยน/สลับเลข ในกรณีทะเบียนรถกรุงเทพฯ แต่จะขอใช้ทะเบียนรถต่างจังหวัด

แบบฟอร์มการยืมเล่มทะเบียน

การปิดบัญชี

การปิดบัญชี มี 2 กรณี คือ

 1. กรณี บริษัทโอนให้ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
รถจักรยานยนต์ รถยนต์
อัตราค่าบริการ (ทะเบียนกรุงเทพ) 1,000 1,800
อัตราค่าบริการปรับสมุดทะเบียน

(กรณีลูกค้าต่อภาษีเอง)

300 300
ค่าใช้จ่ายการส่งเล่ม 200 200
รวม 1,500 2,300

 

หมายเหตุ : ประเภทรถที่บริษัทจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้  มีดังนี้ รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ รถตู้ (ทะเบียนกรุงเทพ)

 1. กรณี ลูกค้ามัดจำเล่มทะเบียนโอนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่ามัดจำเล่มทะเบียน 5,000
ค่าจัดเตรียมเอกสาร 400
ค่าคัดสัญญาเช่าซื้อ (กรณีไม่สัญญาเช่าซื้อคู่ฉบับ) 100
ค่าจัดส่งเล่มทะเบียน (EMS) 200
ค่ามอบอำนาจ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี (ถ้ามี) 200
ค่ามอบอำนาจแจ้งย้าย (ถ้ามี) 200
ค่ามอบอำนาจ จดทะเบียนใหม่ กรณีหยุดใช้รถตลอดไป (ถ้ามี) 200

 

หมายเหตุ : ประเภทรถที่ผู้เช่าซื้อจะต้องไปดำเนินการโอนเอง มีดังนี้ รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ รถตู้ (ทะเบียนต่างจังหวัด) รถบรรทุก รถพ่วง รถแท็กซี่

การรับเงินมัดจำคืน (กรณียืมเล่ม)

การขอรับเงินค่ามัดจำคืน มี 2 กรณี

 1. กรณีรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ (ติดต่อที่ชั้น2)
เอกสารการขอรับเงินมัดจำคืน
สำหรับบุคคลธรรมดา

1.ใบเสร็จค่ามัดจำเล่มทะเบียน (ตัวจริง) ที่บริษัทฯออกให้

2.เล่มทะเบียน

3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด เซ็นผู้มอบอำนาจ (กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

4.สำเนาบัตรประชาชน (ผ/ช) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผ/ช) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

สำหรับนิติบุคคล (บริษัท)

1.ใบเสร็จค่ามัดจำเล่มทะเบียน (ตัวจริง) ที่บริษัทฯออกให้

2.เล่มทะเบียน

3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด เซ็นผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตรา

(กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

4.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด เซ็นรับรองพร้อมประทับตรา

5.สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

2. กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เอกสารการขอรับเงินมัดจำคืน
สำหรับบุคคลธรรมดา

1.ใบเสร็จค่ามัดจำเล่มทะเบียน (ตัวจริง) ที่บริษัทฯออกให้

2.เล่มทะเบียน

3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด เซ็นผู้มอบอำนาจ (กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

4.สำเนาบัตรประชาชน (ผ/ช) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผ/ช) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

7.สำเนาหน้าเลขที่บัญชี BOOK BANK ของผู้รับเงิน

– กรณีที่ BOOK BANK อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะไม่เสียค่าธรรมเนียม

– กรณีที่ BOOK BANK อยู่ต่างจังหวัด (ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน 30 บาท)

สำหรับนิติบุคคล (บริษัท)

1.ใบเสร็จค่ามัดจำเล่มทะเบียน (ตัวจริง) ที่บริษัทฯออกให้

2.เล่มทะเบียน

3.หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด เซ็นผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตรา (กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

4.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด เซ็นรับรองพร้อมประทับตรา

5.สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ)  1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีบุคคลอื่นรับแทน)

8.สำเนาหน้าเลขที่บัญชี BOOK BANK ของผู้รับเงิน

– กรณีที่ BOOK BANK อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะไม่เสียค่าธรรมเนียม

– กรณีที่ BOOK BANK อยู่ต่างจังหวัด (ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน 30 บาท)

หมายเหตุ :  1.กรณีใบเสร็จค่ามัดจำตัวจริงสูญหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งความหาย แล้วใช้ใบแจ้งความ ตัวจริง แทนใบเสร็จค่ามัดจำ

2.กรณียืมเล่มทะเบียน ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่ประทับตราในใบเสร็จค่ามัดจำ หากเกินกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี