เกี่ยวกับการประมูล

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อยานยนต์ที่ครบวงจรของไทย เป็นบริษัทในเครือธนาคารธนชาต บริษัทให้บริการ สินเชื่อยานยนต์ที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคทั่วไป

สำหรับท่านที่อยากทราบเกี่ยวกับการประมูลรถ มาทำความรู้จักกับ รถประมูล ในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขั้นตอน สินเชื่อรถประมูลของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดังข้อมูลด้านล่าง

ขั้นตอนการประมูล

  1 ดูสภาพรถยนต์ที่ประมูลได้ที่ ชั้น 10 ณ ลานจอดรถอาคารสินสาธรทาวเวอร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  2 เข้าร่วมการประมูลและยื่นซองได้ที่ทำการของบริษัทฯ เวลา 9.00-16.00 น.
  3 ผู้ให้ราคาเสนอซื้อสูงสุดถือเป็นผู้ประมูลได้ และราคาดังกล่าวเป็นราคาขายรถยนต์คันนั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
  4 การวางมัดจำ
  4.1 กรณีประมูลรถยนต์ได้มากกว่า 1 คัน จะต้องวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่า 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/คัน โดยชำระเป็นเงินสด ให้แก่บริษัทฯ ทันทีในวันแจ้งผลการประมูล
  4.2 กรณีประมูลรถได้ 1 คัน ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินสดทันทีในวันแจ้งผลการประมูลไม่น้อยกว่า 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
  5 การชำระเงินส่วนที่เหลือ จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทฯ ภายในกำหนด 5 วันทำการนับจากวันประกาศแจ้งผลการประมูล โดยชำระได้ที่ ที่ทำการของบริษัทฯ
  6 หากผู้ประมูลได้ผิดนัดไม่ชำระเงิน ภายในกำหนดตามข้อ 4, 5 และ 6 ถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์คันที่ประมูลได้ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
  7 การขอรับรถยนต์คันที่ประมูลได้ ผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินมัดจำ และเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน หรือได้ชำระราคารถยนต์ที่ประมูลได้เรียบร้อยแล้วจึงจะขอรับรถยนต์ได้ และหากไม่สามารถมารับรถได้ด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
  8 การขอรับเอกสารการจดทะเบียนลูกค้าจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่ารถยนต์จากผู้ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯจะจัดชุดโอน ชุดแจ้งย้าย ให้ลูกค้าไปดำเนินการโอนทะเบียนเอง และเมื่อท่านได้รับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนให้รีบดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ภายใน 30 วัน และถ้าหากเอกสารดังกล่าวสูญหาย ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารใหม่
  9 ผู้ประมูลได้กรุณาติดสอบถาม การรับเอกสารที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน โทร. (02) 431-9000 ต่อ 1242, 1252
  10 ปีของรถยนต์ หมายถึง ปีจดทะเบียน
  11 ภาษีรถยนต์ หมายถึง วันครบกำหนดเสียภาษีรถยนต์
  12 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนทะเบียน บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าต่อภาษี ค่าแจ้งย้ายทะเบียน ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขอรับรถยนต์ที่ประมูลได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ค่าปรับ จากการกระทำผิดเกี่ยวกับรถยนต์ หรือจากการจดทะเบียน ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
  13 บริษัทฯ ประมูลขายรถยนต์ตามสภาพที่เป็นอยู่ (ตามสภาพของทรัพย์) ซึ่งผู้ประมูลจะต้องพิจารณาสภาพของรถยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง และเลขทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนร่วมการประมูล หากมีปัญหาใด ๆ และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพของรถยนต์ดังกล่าว เช่น เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง หรือสีไม่ตรงผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
  14 กรณีขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ชื่อ, ที่อยู่ หลังจากการประกาศผลการประมูล ผู้ประมูลจะต้องเสียค่าดำเนินการ 300 บาท โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน โทร. (02) 431-9000 ต่อ 1242, 1252
  15 ผู้ร่วมประมูลรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลรถยึดของบริษัทฯ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ
  16 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายรถยนต์คันดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
  17 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลขายรถยนต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า