รายละเอียด

สินเชื่อเช่าซื้อรถซุปเปอร์คาร์

เป็นการให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถใหม่หรือรถใช้แล้ว ซึ่งได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล อาทิเช่น รถพรีเมี่ยม รถตู้ผู้บริหาร รถเก๋ง และให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อ เช่น แลมโบกินี่ (Lamborghini), ปอร์เช่ (Porsche), เมอร์ซิเดส – เบนซ์ (Mercedes-Benz), โตโยต้า (TOYOTA), ฮุนได (Hyundai)  เป็นต้น

สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะช่วยให้การซื้อรถยนต์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงลูกค้าชำระเงินบางส่วน (เงินดาวน์) และส่วนที่เหลือจะนำมาคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย กำหนดเป็นค่างวดเช่าซื้อ งวดละเท่า ๆ กัน ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผ่อนชำระจนครบระยะเวลาอายุสัญญา กรรมสิทธิ์ของรถยนต์คันที่เช่าซื้อจะโอนเป็นของลูกค้า

หมายเหตุ/เงื่อนไข ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อรถซุปเปอร์คาร์แบบลีสซิ่ง

เป็นการให้บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล ด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก  (Effective Rate) จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของลูกค้ามีสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สำหรับสินเชื่อรถแบบลิสซิ่ง เปรียบเสมือนการการทำสัญญาเช่าระยะยาว โดยระยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3 – 5 ปี มีเงินวางประกัน และเมื่อครบระยะเวลาอายุสัญญา ลูกค้าจะมีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

สนใจสมัครสินเชื่อ

ตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อมูลสิทธิประโยชน์ :

โปรแกรมสินเชื่อ สัญญาเช่าทางการเงิน

 (Financial Lease)

สัญญาเช่าซื้อ

(Hire Purchase)

วัตถุประสงค์ ต้องการ / ไม่ต้องการ เป็นเจ้าของสินทรัพย์ ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ประเภทลูกค้า นิติบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
เงินลงทุน เงินวางประกัน เงินดาวน์
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก  (Effective Rate) อัตราคงที่ (Fiat Rate)
ระยะเวลา 3 – 5 ปี 1 ปีขึ้นไป
ประโยชน์ทางภาษี เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ต่อเดือน 36,000 บาท ต่อคัน เป็นค่าเสื่อมราคา เดือนละ 16,667 บาท ต่อคัน *
เมื่อสิ้นสุดสัญญา โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่า เมื่อชำระมูลค่าซาก โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อได้ทันที

หมายเหตุ  : *กรณีคิดค่าเสื่อมราคา ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หักค่าเสื่อมได้ 200,000 บาท/ปี หรือ 16,667 บาท/เดือน สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

นิติบุคคล

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย เช่น บมจ. , บจก. , หจก.

เอกสารประกอบการสมัคร

1) บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 3  ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)  1 ใบ
• สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน  1 ชุด

2) นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)  3  ชุด
• สำเนาทะเบียนการค้า   1 ใบ
• ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  1 ใบ
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  1 ใบ
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนาม 3 ชุด ของบริษัทจำกัด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน   3 ชุด
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

3) ชาวต่างชาติ
• สำเนาหนังสือเดินทาง ( PASSPORT )  3 ชุด
• สำเนา WORK PERMIT  (ต้องมี)  3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
• สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด