รายละเอียด

ราชธานีฯ มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วครอบคลุมทั่วประเทศ โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ จนถึง 12 ล้อ , รถลากจูง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อ เช่น HINO, ISUZU, VOLVO, MITSUBISHI เป็นต้น

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 25 ปี ประกอบกับทีมงานมืออาชีพของบริษัทที่มีความรู้และความเข้าใจในให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรถเก่า จึงสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า

สนใจสมัครสินเชื่อ

หมายเหตุ/เงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 65 ปี นับถึงวันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

นิติบุคคล

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย เช่น บมจ. , บจก. , หจก

เอกสารประกอบการสมัคร

1) บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ) 3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน) 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
• สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

2) นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 3 ชุด
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 1 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 3 ชุด (ประทับตราพร้อมลายเซ็น)
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
• สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 1  ชุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
• งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง, ใบหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน