รายละเอียด

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เป็นการให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงหรือรถยนต์ใช้แล้ว รวมไปถึง รถรีไฟแนนซ์และรถจำนำ ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( ร.ย. 1 ), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ( ร.ย. 2 ), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ( ร.ย. 3 ) โดยทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อ เช่น โตโยต้า (TOYOTA), ฮอนด้า (HONDA), อีซูซุ (ISUZU) เป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ที่พร้อมให้บริการ และสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สนใจสมัครสินเชื่อ

หมายเหตุ/เงื่อนไข

ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงาน ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย เช่น บมจ. , บจก. , หจก.

เอกสารประกอบการสมัคร

1) บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

2) นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)  3  ชุด
 • สำเนาทะเบียนการค้า   1 ใบ
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  1 ใบ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนาม 3 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน   3 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

3) ชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ( PASSPORT )  3 ชุด
 • สำเนา WORK PERMIT  (ต้องมี)  3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด