รายละเอียด

สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่

เป็นการให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สหกรณ์ ที่มีความประสงค์จะซื้อรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดง  ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อรถแท็กซี่ ของยี่ห้อ โตโยต้า (TOYOTA) ครอบคลุมหลากหลายรุ่น เช่น COROLLA ALTIS 1.6G, CAMRY 2.0G, INNOVA, COROLLA ALTIS 1.6G ESPORT เป็นต้น สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่  จะช่วยให้การซื้อรถเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงลูกค้าชำระเงินบางส่วน (เงินดาวน์) และส่วนที่เหลือจะนำมาคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย กำหนดเป็นค่างวดเช่าซื้อ งวดละเท่า ๆ กัน โดยระยะเวลาการเช่าอยู่ที่      3 – 4 ปี เมื่อผ่อนชำระจนครบระยะเวลาอายุสัญญา กรรมสิทธิ์ของรถยนต์คันที่เช่าซื้อจะโอนเป็นของลูกค้า ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อรถแท็กซี่ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่พร้อมให้บริการ และสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สนใจสมัครสินเชื่อ

หมายเหตุ/เงื่อนไข :

ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา 2.
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย เช่น บมจ. , บจก. , หจก., สหกรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

1) บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 3 ชุด (ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ 2 ปี ขึ้นไป)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

2) นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)  3  ชุด
 • สำเนาทะเบียนการค้า   1 ใบ
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  1 ใบ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนาม 3 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน   3 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด