อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

(Effective Interest Rate)

รถจักรยานยนต์ (Big Bike) 3.50% – 10.00% 5.60% – 16.00%
รถเก๋ง 2.75% – 4.50% 4.40% – 7.65%
รถกระบะ 3.75% – 5.60% 6.35% – 9.50%
รถตู้ 3.75% – 5.60% 6.35% – 9.50%
รถแท็กซี่ 5.00% – 6.50% 8.00% – 11.70%
รถบรรทุก 3.50% – 8.00% 5.60% – 14.40%

หมายเหตุ : 1.บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest Rate) ในการคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อ และรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชี

2.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ รุ่นรถ และการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

3.อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทกำหนด

4.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนวันทำสัญญา

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

(Effective Interest Rate)

รถจักรยานยนต์ (Big Bike) 4.00% – 13.00% 6.80% – 22.10%
รถเก๋ง 3.50% – 12.00% 5.60% – 20.40%
รถกระบะ 5.00% – 10.00% 8.00% – 16.00%
รถตู้ 5.00% – 10.00% 8.00% – 16.00%
รถบรรทุก 6.00% – 13.00% 9.60% – 22.10%

หมายเหตุ : 1.บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest Rate) ในการคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อ และรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชี

2.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ รุ่นรถ และการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

3.อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทกำหนด

4.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนวันทำสัญญา

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

(Effective Interest Rate)

รถยนต์ใหม่ 6.00% – 7.75%
รถยนต์ใช้แล้ว 7.50% – 8.00%

หมายเหตุ : 1.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่งของลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ รุ่นรถ และการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

2.อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทกำหนด

3.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนวันทำสัญญา

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไข การจัดสินเชื่อ ลิสซิ่ง กับ เช่าซื้อ

รายละเอียด ลิสซิ่ง เช่าซื้อ
1. ลูกค้า นิติบุคคล บุคคล หรือ นิติบุคคล
2. เงินชำระต้นสัญญา เงินวางประกัน เงินดาวน์
3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต่ำสุด ต่ำสุด 36 เดือน ต่ำสุด 24 เดือน
4. การคิดคำนวณ ค่าเช่า/ค่างวด แบบ Effective Rate (ลดต้นลดดอก)
ใช้สูตร ATV ในการคำนวณ
แบบ Flat Rate
5. การค้ำประกัน มีบุคคลค้ำประกัน มีบุคคลค้ำประกัน
6. การทำประกันภัย ชั้น 1 ตลอดอายุสัญญา ตลอดอายุสัญญา
7. แบบฟอร์ม เอกสารสัญญา สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ
8. ผลประโยชน์ในทางบัญชี (ลูกค้า) หักได้เต็มจำนวณ
แต่ไม่เกิน 36,000 บาท/คัน
หักค่าเสื่อมราคา
ได้สูงสุด 1 ล้าน
9. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดสัญญา เป็นของบริษัทฯไฟแนนซ์ โอนคืนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญา

* สัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง กำหนดราคาซื้อซาก (Residual Value) โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ ราคาซื้อซาก หักเงินวางประกัน

หมายเหตุ ** อัตราดอกเบี้ยและผลการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯได้กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ดาวโหลดเอกสารเป็น pdf