รายละเอียด

โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกหนักเพื่อการพาณิชย์
(รถเฉพาะกิจ) ที่มีความประสงค์จะซื้อรถใหม่หรือรถใช้แล้ว อาทิเช่น รถเครน,
รถแม็คโคร, รถขุด, ยานพาหนะอื่นๆ เป็นต้น และให้บริการครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ

หมายเหตุ/เงื่อนไข ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

นิติบุคคล

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย เช่น บมจ. , บจก. , หจก

เอกสารประกอบการสมัคร

1) บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ)  3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน)  3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ใบ
• สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1  ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

2) นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 3 ชุด
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  1 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 3 ชุด (ประทับตราพร้อมลายเซ็น)
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป  1  ชุด ของบริษัทจำกัด
• สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน   3 ชุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน)
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน   2  ชุด
• งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  1  ชุด
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง