คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อรายการ “Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโต” ทางช่อง Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง และกลยุทธ์การสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่ง