ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

เพื่อส่งเสริมให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดดังต่อไปนี้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

14 ตุลาคม 2559

1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

14 ตุลาคม 2559

2. แบบฟอร์มการขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

14 ตุลาคม 2559

3. แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

14 ตุลาคม 2558

1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

14 ตุลาคม 2558

2. แบบฟอร์มการขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

14 ตุลาคม 2558

3. แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

14 ตุลาคม 2557

1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

14 ตุลาคม 2557

2. แบบฟอร์มการขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

14 ตุลาคม 2557

3. แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558