สินเชื่อทะเบียนรถ

แบบฟอร์มสำหรับสมัครสินเชื่อ


กรุณาเลือกประเภทรถ
รถซุปเปอร์คาร์รถยนต์รถบิ๊กไบค์รถบรรทุกรถแท๊กซี่รถประเภทอื่นๆ


 

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

1. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20 – 65 ปี หรือนิติบุคคล
2. ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ
3. เล่มทะเบียนรถต้องไม่เคยสูญหาย และอายุรถหลักประกันดังนี้
– รถกระบะ อายุไม่เกิน 15 ปี
– รถยนต์และ Luxury อายุไม่เกิน 20 ปี
– รถบรรทุก พิจารณาตามสภาพ

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัคร

1. บุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
– เอกสารแสดงรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือรายการ บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
– เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

2. นิติบุคคล
– หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท
– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล, ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ของนิติบุคคล)
– เอกสารแสดงรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือรายการ บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
– เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

*** เอกสารการสมัครสินเชื่อประเภทอื่นๆ

หมายเหตุ : *การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า