รายละเอียดสินเชื่อทะเบียนรถ (ไม่โอนเล่ม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา
1. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20 – 65 ปี หรือนิติบุคคล
2. ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ
3. เล่มทะเบียนรถต้องไม่เคยสูญหาย และอายุรถหลักประกันดังนี้
– รถกระบะ อายุไม่เกิน 15 ปี
– รถยนต์และ Luxury อายุไม่เกิน 20 ปี
– รถบรรทุก พิจารณาตามสภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือสำรองเงินใช้ในยามฉุกเฉิน อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องโอนเล่ม ปิดหรือโปะได้ และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ให้สินเชื่อในรถประเภทต่างๆ เช่น รถบรรทุก รถซุปเปอร์คาร์ รถยนต์ รถบิ๊กไบค์

สนใจสมัครสินเชื่อ (กดคลิก)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัคร

บุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
– เอกสารแสดงรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือรายการ บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
– เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

นิติบุคคล
– หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท
– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล, ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ของนิติบุคคล)
– เอกสารแสดงรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือรายการ บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
– เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง)